about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ
update 22 ส.ค. 2553 21:42:58 » content
info

Sex

Male

Birthday

25 ก.ย. 2509

Name

ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ

Position

ดารา

Status

2 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
5 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ
  ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ
 • ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ
  ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ
 • ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ
  ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ
 • ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ
  ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ

ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ

: ภานุเดช วัฒนสุชาติ

: -

: ดุ๊ก

: 0 ซม.

: 0 กก.

: 25 ก.ย. 2509

ประวัติดารา ผลงาน ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ

การศึกษา

-

ผลงาน

-ภาพยนตร์
2022 Tsunami(2009) ...นายกรัฐมนตรีไตรภพ
พระอภัยมณี ตอน สุดสาคร(2006) ...ท้าวอุศเรน

-รายการ
เงาะถอดรูป
ตีท้ายครัว

ผลงานที่สร้างชื่อ

-

รางวัลที่ได้รับ

-