about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)
update 13 ก.ค. 2558 12:15:09 » content
info

Sex

Male

Birthday

16 ต.ค. 2529

Name

แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)

Position

ดารา

Status

6 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
20 Profile Comments
Graph Profile Comments
55 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)
  แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)
 • แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)
  แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)
 • แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)
  แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)
 • แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)
  แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)

แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)

: พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)

: แอมป์

: แอมป์

: 0 ซม.

: 0 กก.

: 16 ต.ค. 2529

ประวัติดารา ผลงาน แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)

การศึกษา

-

ผลงานที่สร้างชื่อ

-

รางวัลที่ได้รับ

-