about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ แยม มทิรา ตันติประสุต
update 04 พ.ย. 2556 13:29:43 » content
info

Sex

Female

Birthday

01 ต.ค. 2539

Name

แยม มทิรา ตันติประสุต

Position

ดารา

Status

0 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
42 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • แยม มทิรา ตันติประสุต
  แยม มทิรา ตันติประสุต
 • แยม มทิรา ตันติประสุต
  แยม มทิรา ตันติประสุต
 • แยม มทิรา ตันติประสุต
  แยม มทิรา ตันติประสุต
 • แยม มทิรา ตันติประสุต
  แยม มทิรา ตันติประสุต

แยม มทิรา ตันติประสุต

: มทิรา ตันติประสุต

: แยม มทิรา

: แยม

: 170 ซม.

: 51 กก.

: 01 ต.ค. 2539

ประวัติดารา ผลงาน แยม มทิรา ตันติประสุต