โดย

@ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เราทั้งสองคนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเครื่องสักการะและรับประทานพรเพื่อเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิต โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงประทานน้ำสังข์ มงคลแฝด พร้อมกับทรงประพรมน้ำมนต์และประทานพรแก่เราทั้งสองคน เนื่องในวันมงคลสมรส ๑๐ ธันวาคมนี้..
  • ความคิดเห็น
ล็อกอิน