สายันห์ ดอกสะเดา ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์