ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน ศุกร์ที่ 20 มกราคมนี้

  รายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. นี้ อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะไปพบกับ

  “ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดการศึกษาให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น โดยให้เป็นการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อสอนให้ประชาชนมีความรู้ ซึ่งจะเป็นการช่วยในสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้น

  “ช่วงพระธรรมฑูต” วันนี้ทางรัฐบาลจีนได้จัดงานประชุมพระอาวุโสในศาสนาพุทธจีนนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธจีน พระอาวุโสทุกๆท่าน เหมือนท่านหลวงพ่อเปิ่นคว่าน ท่านทำเพื่อทุกคนในการทำให้ศาสนาพุทธที่สืบทอดยาวนานได้จนถึงทุกวันนี้ พระอาจารย์ใหญ่เปิ่นคว่านได้มรณะภาพกว่า 4 ปี ด้วยอายุ 110 ปี ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญที่เคารพศรัทธาของชาวจีนเป็นอย่างมากโดยสิ่งท่านมุ่งหวังก็คือ การให้พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้หยั่งลึกสู่หัวใจของคนทั้งโลก

  “ช่วงธนาคารออมสิน” ตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงปกครองแผ่นดินไทยนั้นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นคือการที่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิด “ธนาคารออมสิน” ขึ้นเพื่อเป็นรากฐานให้ประชาชนได้รู้จักการออมในฐานะที่ธนาคารออมสินได้เริ่มดำเนินการขึ้นในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 103 ปี จึงพร้อมที่จะเดินหน้าทุกๆโครงการ เพื่อดำเนินกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม สมดั่งแนวคิดที่ว่า “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม”

 ติดตามชมทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทาง NBT